• หน้าเเรก - 1
  • หน้าเเรก - 2
โครงการคลองถนนและอุโมงค์ระบายน้ำ (street canal) จังหวัดนครปฐม เป็นการสำรวจ ออกแบบรายละเพื่อปรับปรุงคลองเดิม ขุดคลองใหม่ ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำและอาคารบังคับน้ำตามแนวคลอง เพื่อรับน้ำจากคลองมหาสวัสดิ์ และปล่อยน้ำลงคลองภาษีเจริญ การพัฒนาโครงการฯ จะช่วยระบายน้ำท่วมในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างตั้งแต่คลองมหาสวัสดิ์จนถึงคลองภาษีเจริญ โดยการปรับปรุง/ขุดลอกคลองระบายน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองแนวลิขิต 1 เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมรับมือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
โดยโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 จำนวน 2 เวที รายละเอียดดังนี้

เวทีที่ 1 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอสามพราน ประธานการประชุม

เวทีที่ 2 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน ประธานการประชุม

พร้อมด้วยนายประวิณ จ่าภา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ) และคณะทำงาน กิจการร่วมค้า PYPC JV (บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จำกัด) ซึ่งได้รับการว่าจ้างจากกรมชลประทาน ให้เป็นผู้สำรวจ ออกแบบโครงการฯ ทำการจัดกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ครั้งนี้ เพื่อแนะนำโครงการและความจำเป็นในการพัฒนาโครงการ รวมทั้งชี้แจงขั้นตอนงานสำรวจ และองค์ประกอบของโครงการ ให้กับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ และเพื่อรับทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายอันนำไปสู่การปรับปรุงการศึกษาของโครงการที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน และให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและความต้องการในพื้นที่ต่อไป

0324 StreetCanall 01 0324 StreetCanall 01 0324 StreetCanall 01
0324 StreetCanall 01 0324 StreetCanall 01 0324 StreetCanall 01
0324 StreetCanall 01 0324 StreetCanall 01 0324 StreetCanall 01
0324 StreetCanall 01 0324 StreetCanall 01 0324 StreetCanall 01

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top