• หน้าเเรก - 1
  • หน้าเเรก - 2
31 มีนาคม 2565 กรมชลประทานและคณะผู้ศึกษาได้จัดการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ โครงการศึกษาวิเคระห์ โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ำยวม-อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล การประชุมในวันนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และนายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ภาคประชาชนและสื่อมวลชนจากทั้งระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom และสถานที่ประชุมโรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนครสวรรค์

โดยการนำเสนอความจำเป็นในกาาผันน้ำสู่เขื่อนภูมิพล เป้าหมาย องค์ประกอบของโครงการ ผลประโยชน์ ความพร้อมของภาครัฐ รูปแบบมูลค่าการลงทุน แผนการดำเนินงานของทั้ง 3 ทางเลือก มาตรการสนับสนุนและการบริหารจัดการความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการ จากวิทยากรทั้ง 4 ท่านประกอบด้วย

  • นายศุภชัย รักพานิชมณี ผู้จัดการโครงการ
  • นายชูลิต วัชรสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรแหล่งน้ำ/ชลศาสตร์
  • นายอภิชาติ ธนวิบูลย์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
  • นายฟ้าใหม่ แก้วรัตนปัทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านร่วมลงทุน

จากนั้นจึงเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ

{unitegallery 2022 catid=89}

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top