• หน้าเเรก - 1
  • หน้าเเรก - 2
โครงการคลองถนนและอุโมงค์ระบายน้ำ (street canal) จังหวัดนครปฐม เป็นการสำรวจ ออกแบบรายละเพื่อปรับปรุงคลองเดิม ขุดคลองใหม่ ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำและอาคารบังคับน้ำตามแนวคลอง เพื่อรับน้ำจากคลองมหาสวัสดิ์ และปล่อยน้ำลงคลองภาษีเจริญ การพัฒนาโครงการฯ จะช่วยระบายน้ำท่วมในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างตั้งแต่คลองมหาสวัสดิ์จนถึงคลองภาษีเจริญ โดยการปรับปรุง/ขุดลอกคลองระบายน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองแนวลิขิต 1 เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมรับมือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
โดยโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดสัมมนาเกี่ยวกับแนวคิดและหลักเกณฑ์การออกแบบ “โครงการคลองถนนและอุโมงค์ระบายน้ำ (street canal) จังหวัดนครปฐม” จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม IEC 500 กรมชลประทาน สามเสน จังหวัดกรุงเทพมหานคร และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting
โดยมีนายประวิณ จ่าภา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม (ด้านการออกแบบและคำนวณ) สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะทำงาน กิจการร่วมค้า PYPC JV (บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จำกัด) ซึ่งได้รับการว่าจ้างจากกรมชลประทาน ให้เป็นผู้สำรวจ ออกแบบโครงการฯ ทำการจัดกิจกรรมสัมมนาแนวคิดและหลักเกณฑ์ในการออกแบบโครงการ ครั้งนี้ เพื่อบรรยายแนวคิดและหลักเกณฑ์การออกแบบ ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาโครงการต่อไป

{unitegallery 2022 catid=83}

 

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top