โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง คลองเจ้าเจ็ด-อ่าวไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโครงการที่กรมชลประทานมอบหมายให้ กิจการร่วมค้า PFOWS JV ดำเนินการสำรวจออกแบบ งานจ้างสำรวจ ออกแบบ เพื่อปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง คลองเจ้าเจ็ด-อ่าวไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ในแผนงานบริหารจัดการน้ำเจ้าพระยาตอนล่างของกรมชลประทานในแผนงานที่ 4 เพื่อระบายน้ำในแนวเหนือ-ใต้ ตั้งแต่คลองเจ้าเจ็ดออกสู่อ่าวไทยให้ได้มากที่สุด สามารถระบายน้ำออกสู่ทะเลได้เพิ่มจาก 52 เป็น 130 ลบ.ม./วินาที ช่วยลดปริมาณระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและท่าจีนได้ 50% และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บหรือระบายน้ำของแก้มลิงคลองมหาชัย–คลองสนามชัย
โดยโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 - 18 มกราคม 2565 จำนวน 4 เวที รายละเอียดดังนี้
🔹 เวทีที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
🔹เวทีที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
🔹เวทีที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
🔹เวทีที่ 4 เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ซึ่งทีมผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงานของ กิจการร่วมค้า PFOWS JV ที่ได้รับการว่าจ้างจากกรมชลประทานให้ดำเนินงานโครงการฯ ประกอบด้วย
บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท ฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ส จำกัด
บริษัท องศา คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท วิศวชาญ 2002 จำกัด
บริษัท เอสเค แมเนจเมนท์ แอนด์ แพลนนิง จํากัด
ได้ร่วมนำเสนอการออกแบบรายละเอียด (ฉบับร่าง) ในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากหน่วยงานราชการระดับอำเภอ/ตำบล ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาประกอบการจัดทำการออกแบบรายละเอียด (ฉบับร่าง) ในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้สมบูรณ์และครบถ้วนมากยิ่งขึ้นต่อไป

 

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top