การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 “โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี”
ด้วยกรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างเขื่อนกระเสียว แล้วเสร็จปี 2524 รวมระยะเวลา 40 ปี ซึ่งจากระยะเวลาที่ดำเนินการมาแล้วนานปี ประกอบกับปัญหาปัญหาขาดแคลนน้ำและน้ำท่วมบ่อยครั้ง สำนักงานชลประทานที่ 12 จึงมีเรื่องร้องขอให้สำนักบริหารโครงการเร่งทำการศึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้ได้แนวทางและแผนงานในการดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา สภาพการเกษตรและการใช้น้ำในปัจจุบัน รวมถึงการจัดหาน้ำต้นทุนเพิ่มเพื่อการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำรวมทั้งปัญหาอุทกภัย
โดยโครงการฯ ได้ดำเนินการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 จำนวน 2 เวที รายละเอียดดังนี้
🔹เวทีที่ 1 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
🔹เวทีที่ 2 ณ ห้องประชุมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ระบบส่งน้ำ) คบ.กระเสียว
โดยมี นายสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ นายอำเภอด่านช้าง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย นายอนุชิต คำหว่าง และนายสันติภาพ ทองพนัง ผู้แทนกรมชลประทาน นายอำนาจ บุญเกิด สาธารณสุขอำเภอด่านช้าง นางสาวศิรินทร์ กาฬภักดี เกษตรอำเภอด่านช้าง พ.ต.อ.ยิ่งยศ เขินอำนวย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอด่านช้าง ผู้แทนหน่วยงานอำเภอสามชุก ผู้แทนหน่วยงานอำเภอเดิมบางนางบวช ผู้แทนอำเภอหนองหญ้าไซ และคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการกระเสียว(JMC) นำโดย นายสว่าง ภูผา ประธานกรรมการฯ
ซึ่งทีมผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงานของบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ ที่ได้รับการว่าจ้างจากกรมชลประทานให้ดำเนินงานโครงการฯ ประกอบด้วย นายสุรชัย ลายกาญจนไพบูลย์ ผู้จัดการโครงการ และผู้เชี่ยวชาญด้านวางโครงการ พร้อมทั้งทีมงาน ได้ร่วมนำเสนอรายละเอียดโครงการให้แก่หน่วยงานราชการในพื้นที่ คณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการกระเสียว(JMC) องค์กรเอกชน สื่อมวลชน ผู้ได้รับผลกระทบและประชาชนทั่วไป เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลโครงการ รวมทั้งร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุปัญหาและแนวคิดเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งความต้องการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนและทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการศึกษา รวมถึงข้อวิตกกังวลต่างๆ เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top