โครงการคลองถนนและอุโมงค์ระบายน้ำ (street canal) จังหวัดนครปฐม เป็นการสำรวจ ออกแบบรายละเพื่อปรับปรุงคลองเดิม ขุดคลองใหม่ ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำและอาคารบังคับน้ำตามแนวคลอง เพื่อรับน้ำจากคลองมหาสวัสดิ์ และปล่อยน้ำลงคลองภาษีเจริญ การพัฒนาโครงการฯ จะช่วยระบายน้ำท่วมในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างตั้งแต่คลองมหาสวัสดิ์จนถึงคลองภาษีเจริญ โดยการปรับปรุง/ขุดลอกคลองระบายน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองแนวลิขิต 1 เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมรับมือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
โดยโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 จำนวน 2 เวที รายละเอียดดังนี้
เวทีที่ 1 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารหอประชุมอำเภอพุทธมณฑล ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีนายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานการประชุม
เวทีที่ 2 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานการประชุม
พร้อมด้วย นายพิเชษฐ รัตนประสาทกุล ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม นายประวิณ จ่าภา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ) และคณะทำงาน กิจการร่วมค้า PYPC JV (บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จำกัด) ซึ่งได้รับการว่าจ้างจากกรมชลประทาน ให้เป็นผู้สำรวจ ออกแบบโครงการฯ ทำการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการครั้งนี้ เพื่อนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบ เช่น ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการดำเนินการ พื้นที่สำรวจออกแบบ สาระสำคัญและลักษณะโครงการ และเพื่อรับทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการสำรวจ ออกแบบ โครงการ ร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หน่วยงานเอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชนในพื้นที่ และประชาชน

 

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top