09 มีนาคม 2564 การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (การศึกษาจัดทำแผนหลัก) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน-ตอนกลาง จังหวัดอุดรธานี (เวทีที่ 2 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกุดจับ ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เวลา 08.30-12.00 น.)

 

 

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top