register th

วิศวกรแหล่งน้ำ (จำนวน 2 อัตรา)  express

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ชลประทาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้คล่อง
 • สามารถใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ด้านแหล่งน้ำ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยันและมีความอดทน

โปรแกรมเมอร์ (จำนวน 1 อัตรา)  express

รายละเอียดงาน

 • ศึกษา และเข้าใจแพลตฟอร์มที่ใช้สำหรับงานโครงการ
 • พัฒนาเว็บไซต์หรือโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่อประสานงานกับ out source หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • อบรมการทำงานของโปรแกรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำเอกสารนำเสนอ และคู่มือการใช้งานระบบ
 • พัฒนาเว็บไซต์ และ Mobile Application

คุณสมบัติ

 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถออกแบบการทำงานของระบบ System Architecture ได้
 • สามารถใช้ภาษา SQL เพื่อออกแบบระบบฐานข้อมูลได้
 • หากสามารถพัฒนา Web Application ด้วย React ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ภาษา JAVA , C# หรือ VB จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจการทำงานแบบ Agile
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และโต้ตอบ Email ได้ในระดับดี
 • มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานเป็นทีมได้

วิศวกรโยธา-ชลประทาน (จำนวน 5 อัตรา)  express

รายละเอียดงาน

 • งานออกแบบฝาย ท่อส่งน้ำ อาคาร Power House อาคารชลประทาน ประตูระบายน้ำ เขื่อน ระบบระบายน้ำเมืองและอื่นๆ - งานด้านวิศวกรรมฐานราก - งานคำนวณชลศาสตร์

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมโยธา/ชลประทาน
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป
 • เคยผ่านงานออกแบบฝาย ท่อส่งน้ำ อาคาร Power House อาคารชลประทาน ประตูระบายน้ำ เขื่อนและอื่นๆ

พนักงานเขียนแบบ Auto Cad (จำนวน 3 อัตรา)  express

รายละเอียดงาน

 • เขียนแบบ บ้านพักอาศัย งานโครงสร้าง อาคารควบคุมการระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ ฝายทดน้ำ ถนน งานขุดดินในการเปิดบ่อ ก่อสร้าง งานท่อส่งน้ำ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 40 ปี
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งานโปรแกรม 3D MAX / Revit (เน้นโปรแกรม) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCad ได้ดี
 • สามารถเขียนแบบ บ้านพักอาศัย งานโครงสร้าง อาคารควบคุมการระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ ฝายทดน้ำ ถนน งานขุดดินในการเปิดบ่อ ก่อสร้าง งานท่อส่งน้ำ
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCad ได้ดี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม 2D 3D MAX / Revit (เน้นโปรแกรม) เข้าใจในองค์รวมของระบบงาน BIM ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรม civil 3D ได้เป็นอย่างดี

สถาปนิก  express

รายละเอียดงาน

 • ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา ออกแบบ จัดทำแบบก่อสร้าง งานด้าน
 • สถาปัตยกรรมในโครงการต่างๆ
 • นำเสนอ จัดทำการนำเสนอ และจัดทำรายงานต่างๆ ของโครงการ
 • ดูแลโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ
 • ตรวจสอบ และรายงานความคืบหน้าแก่ผู้บังคับบัญชา
 • ประสานงานกับหน่วยงาน และฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรม
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCad SketchUp, Microsoft Office,Adobe Creative Suite และโปรแกรม 3Dหรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบได้เป็นอย่างดี
 • มีความสนใจ/ พร้อมที่จะเรียนรู้ในเรื่อง โครงการสาธารณะ งานผังเมือง งานพัฒนาเมือง ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา ออกแบบ จัดทำแบบก่สร้าง งานด้าน
 • มีทักษะ/ พร้อมที่จะเรียนรู้ การประสานงาน กับฝ่ายต่างๆ สถาปัดยกรรมในโครงการต่างๆ มีทักษะการสื่อสารที่ดี ทั้งการนำเสนอ และ graphic presentation นำเสนอ จัดทำการนำเสนอ และจัดทำรายงานต่างๆ ของโครงการ
 • ทำงานเป็นทีม เปิดกว้างรับฟังผู้อื่น และทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ในบางโอกาส
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
 • หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขอให้ผู้สมัครส่ง Portfolio

สถาปนิกผังเมือง/นักออกแบบเมือง  express

รายละเอียดงาน

 • ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา ออกแบบโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง
 • จัดทำรายงาน การนำเสนอต่างๆ ของโครงการ
 • ตรวจสอบ และรายงานความคืบหน้าแก่ผู้บังคับบัญชา
 • ติดตามข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
 • ประสานงานกับหน่วยงาน และฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการวางผังเมือง/ ด้านออกแบบชุมชนเมือง หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCad ,SketchUp, Microsoft Office,Adobe Creative Suite และโปรแกรม 3D หรือโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการประสานงาน กับฝ่ายต่างๆ พร้อมเรียนรู้และทำงานด้านสถาปัตยกรรมในสาขาอื่นๆมีทักษะการสื่อสารที่ดี ทั้งการนำเสนอ และ graphic presentationทำงานเป็นทีม เปิดกว้างรับฟังผู้อื่น ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ในบางโอกาส
 • ประสบการณ์การทำงาน 7 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์การในโครงการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมผังเมืองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขอให้ผู้สมัครส่ง Portfolio

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  express

รายละเอียดงาน

 • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อมหรือรายงานอื่นที่เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม
 • รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ รวมทั้งการสำรวจภาคสนามเพื่อรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ
 • ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ รวมทั้งจัดทำมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่จำเป็น
 • ประสานงานโครงการในด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้จัดการโครงการ แผนกต่างๆ และที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของงานที่ได้วางแผนไว้
 • จัดทำรายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการให้ได้ตามมาตรฐานและมีคุณภาพ
 • เข้าร่วมประชุมชี้แจงผลการศึกษาโครงการกับเจ้าของโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรีด้านสิ่งแวดล้อม และ/หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับจัดทำฐานข้อมูลหรือวิเคราะห์ข้อมูลได้
 • สามารถออกพื้นที่สำรวจภาคสนามและประสานงานโครงการได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ ร่วมงานกับผู้อื่น และการทำงานเป็นหมู่คณะได้อย่างดี

Senior Engineer/ Project Engineer (ปฏิบัติงานบริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด) (จำนวน 2 อัตรา)  express

รายละเอียดงาน

 • สามารถดูแบบรายละเอียดเบื้องต้นได้ และทำ BOQ เป็น
 • ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการ
 • จัดทำ รวบรวม รายงานความก้าวหน้า เพื่อส่งให้เจ้าของงานตาม TOR กำหนด
 • จัดทำ Presentation ต่างๆ เพื่อนำเสนอกับหน่วยงาน/เจ้าของโครงการ
 • ศึกษา TOR ข้อเสนอด้านเทคนิค และสัญญา เพื่อมองภาพรวมของโครงการได้
 • ประสานงาน ติดตามความก้าวหน้า ประชุมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก
 • ทำงานได้ตามเป้าหมาย ส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด และควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการได้

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย / หญิง ประสบการณ์ 0-3 ปี (ไม่รับประสบการณ์งานรับเหมาก่อสร้าง)
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา โครงสร้าง ปฐพี คมนาคม จราจร) ส่วนสาขาอื่น ๆ เช่น ไฟฟ้า เครื่องกล จะพิจารณารับมาฝึกได้
 • วุฒิปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา โครงสร้าง ปฐพี คมนาคม จราจร) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ ด้านการทำรายงาน (Report) และการนำเสนอ (Powerpoint Presentation) โครงการด้านวิศวกรรม (เน้นด้านคมนาคม ขนส่ง จราจร) ที่เป็นงานศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) วางแผนแม่บท (Master Plan)
 • ประสบการณ์ โครงการด้านวิศวกรรมที่เป็นงาน ศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) วางแผนแม่บท (Master Plan) ออกแบบ วิเคราะห์โครงการ กรณีไม่มีประสบการณ์ จะพิจารณารับมาฝึกได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD , Microsoft Office และ โปรแกรมเฉพาะทางวิศวกรรมได้

สามารถสมัครงาน ได้ที่ บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

125 อาคารเดอะปัณณ์ ชั้น 6 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ : 02-943-9627 โทรสาร : 02-943-9626 Website : https://www.transconsult.co.th/


วิศวกรไฟฟ้า (ปฏิบัติงานบริษัท เอ็นโซล จำกัด) (จำนวน 2 อัตรา)  express

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า หรือด้านที่เกี่ยวข้อง
 • ชาย/หญิง ประสบการณ์ในการทำงาน 0-3 ปี ขึ้นไป
 • มีความสนใจงานด้านการพัฒนาโครงการ/ที่ปรึกษาโครงการทั้ง ภาครัฐ และ ภาคเอกชน
 • มีความสนใจงานด้านโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ด้านการจัดการพลังงานไฟฟ้า และ ด้านโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
 • มีความสามารถจัดทำแบบทางไฟฟ้า / ประเมินราคาด้านการก่อสร้างระบบไฟฟ้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน - การจัดการพลังงาน ประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพพลังงาน หรือ ด้านพลังงานทดแทน - ออกแบบ ควบคุมงาน จัดทำรายงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 • สามารถทำงานในต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

สามารถสมัครงาน ได้ที่ บริษัท เอ็นโซล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

125 อาคารเดอะปัณณ์ ชั้น 7 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ : 02-943-9633 ถึง 5 โทรสาร : 02-943-9636 ถึง 7 Website : https://www.ensol.co.th


สามารถสมัครงาน ได้ที่

แผนกบุคคล คุณทิพวรรณ ตลันนา  โทร. 02-943-9600-10 # 1504
                 คุณกรองทอง ชุมเสน  โทร. 02-943-9600-10 # 1504

หรือส่งอีเมล์ E-Mail สำหรับสมัครงาน : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

สมัครออนไลน์ที่นี่

Go to top