register th

 • ร่วมงานกับเรา

นักวิชาการเกษตร/ธุรกิจเกษตร express

รายละเอียดงาน

 • ดำเนินการศึกษา ด้านเกษตร/ธุรกิจการเกษตร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ผู้จัดการแผนกมอบหมาย หรือตามที่ผู้จัดการโครงการมอบหมาย ในกรณีที่ทำงานประจำโครงการ
 • ร่างกำหนดเป้าหมายการทำธุรกิจเพื่อส่งเสริมการเกษตรที่ทันสมัย เน้นคุณภาพและความปลอดภัย
 • จัดทำแผนธุรกิจสร้าง AI digital platform เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในเรื่อง น้ำ เมือง เกษตร โลจิสติกส์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
 • รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ เช่น สถิติการเพาะปลูกพืช สถิติการเลี้ยงสัตว์ สถิติการประมง สถิติสิ่งแวดล้อม และข้อมูลการตลาด เป็นต้น
 • ศึกษาและสำรวจภาคสนาม/สัมภาษณ์เกษตรกรเกี่ยวกับการเกษตรกรรมในพื้นที่โครงการ
 • จัดทำรายงานศึกษาด้านการเกษตรของโครงการให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
 • เข้าร่วมประชุมชี้แจงผลการศึกษาโครงการกับเจ้าของโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นต้น
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

คุณสมบัติ

 • คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพืชสวน ธุรกิจการเกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน โครงการ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดี (หากมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

เลขานุการ  express

รายละเอียดงาน

 • ติดต่อประสานงานและนัดหมายต่าง ๆ
 • รับรองบุคลากรที่มาติดต่อทั้งภายในและภายนอก
 • ดูแลรับผิดชอบงานเอกสาร การจัดเก็บ และส่งงานถ่ายภายใน / ภายนอกบริษัท
 • จัดเตรียมการประชุม / สัมมนา บันทึกการประชุม และการทำรายงานการประชุม
 • จองตั๋วเครื่องบิน รถบริษัท และเตรียมค่าใช้จ่ายในการเดินทางออกภาคสนาม ตลอดจนเคลียร์ค่าใช้จ่าย หลังจากกลับจากภาคสนาม
 • รวบรวมและจัดทำรูปเล่มรายงานโครงการ
 • ส่งรายงานและต้นฉบับเข้าศูนย์ข้อมูลเมื่อจบโครงการ
 • ขอหนังสือรับรองผลงานกับเจ้าของงานเมื่อปิดโครงการ
 • ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม

คุณสมบัติ

 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ดี
 • ขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพอใช้
 • มีความกระตือรือร้นและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอ
 • มีความรับผิดชอบสูง

นักเศรษฐศาสตร์ (จำนวน 1 อัตรา) express

รายละเอียดงาน

 • วิเคราะห์ และประเมินผลทางการเงิน และเศรษฐศาสตร์ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ
 • ประสานงานกับผู้จัดการโครงการ และแผนกต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของงานตามที่ได้วางแผนไว้
 • จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ – การเงินของโครงการ
 • ประชุมชี้แจงผลการศึกษาโครงการ ร่วมกับเจ้าของโครงการ

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาโทขึ้นไป ด้านเศรษฐศาสตร์
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการคำนวณการวิเคราะห์โครงการได้
 • มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดี (หากมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

วิศวกรแหล่งน้ำ/สิ่งแวดล้อม (จำนวน 1 อัตรา) express

รายละเอียดงาน

 • ดำเนินการศึกษาและออกแบบ ด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล/สิ่งแวดล้อม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ผู้จัดการแผนกมอบหมาย หรือตามที่ผู้จัดการโครงการมอบหมาย ในกรณีที่ทำงานประจำโครงการ
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย
 • รายงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และผลงานให้ผู้จัดการแผนกทราบเป็นระยะ
 • ตรวจสอบผลงานเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ
 • พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพและความสามารถที่สูงขึ้น (พัฒนาอย่างต่อเนื่อง)

คุณสมบัติ

 • คุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือวิศวกรรมแหล่งน้ำ
 • มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน โครงการ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดี (หากมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล   express

รายละเอียดงาน

 • รับผิดชอบงานด้านสรรหา และ คัดเลือก พนักงาน และ จัดอบรม/ดูแลเรื่องอบรม
 • มีส่วนร่วมในการวางแผน และ พัฒนาบุคลากร
 • ประสานงานการสื่อสารและสร้างความผูกพันภายในองค์กร
 • จัดทำสถิติและงานทรัพยากรบุคคล
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • สวัสดิการด้าน ต่างๆ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-32 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานทางด้าน สรรหาบุคลากร / อบรมบุคลากร /กฎหมายแรงงาน
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้คล่องแคล่ว
 • มีทักษะ การวางแผน แก้ไขปัญหา ตัดสินใจ และ รักงานบริการ
 • มีทักษะ ด้านการติดต่อ สื่อสาร ประสานงาน การจัดกิจกรรม ความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถทำงานเป็นทีม เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
 • มีใจรักงานบริการ รอบคอบ อดทน มีวินัย

นักสารสนเทศภูมิศาสตร์   express

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีหรือโท สาขาภูมิศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 ปี
 • สามารถใช้งานโปรแกรมด้าน GIS สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำข้อมูลได้เป็นอย่างดี
 • มีความขยันซื่อสัตย์และมีความอดทน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกำกับดูแลของผู้จัดการแผนก
 • จัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ออกแบบโครงสร้างและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาของโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำเอกสารหรือรายงานที่เกี่ยวข้องกับงาน GIS รวมทั้งรายงานการศึกษาโครงการในระดับต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สำรวจภาคสนามเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำข้อมูล GISตามความจำเป็น
 • วิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตรวจสอบ พร้อมทั้งแสดงผลในรูปแบบแผนที่ แผนภูมิ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ให้คำปรึกษากับผู้ที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

วิศวกรแหล่งน้ำ (จำนวน 2 อัตรา)  express

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ชลประทาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้คล่อง
 • สามารถใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ด้านแหล่งน้ำ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยันและมีความอดทน

โปรแกรมเมอร์ (จำนวน 1 อัตรา)  express

รายละเอียดงาน

 • ศึกษา และเข้าใจแพลตฟอร์มที่ใช้สำหรับงานโครงการ
 • พัฒนาเว็บไซต์หรือโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่อประสานงานกับ out source หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • อบรมการทำงานของโปรแกรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำเอกสารนำเสนอ และคู่มือการใช้งานระบบ
 • พัฒนาเว็บไซต์ และ Mobile Application

คุณสมบัติ

 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถออกแบบการทำงานของระบบ System Architecture ได้
 • สามารถใช้ภาษา SQL เพื่อออกแบบระบบฐานข้อมูลได้
 • หากสามารถพัฒนา Web Application ด้วย React ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ภาษา JAVA , C# หรือ VB จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจการทำงานแบบ Agile
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และโต้ตอบ Email ได้ในระดับดี
 • มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานเป็นทีมได้

วิศวกรโยธา-ชลประทาน (จำนวน 5 อัตรา)  express

รายละเอียดงาน

 • งานออกแบบฝาย ท่อส่งน้ำ อาคาร Power House อาคารชลประทาน ประตูระบายน้ำ เขื่อน ระบบระบายน้ำเมืองและอื่นๆ - งานด้านวิศวกรรมฐานราก - งานคำนวณชลศาสตร์

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมโยธา/ชลประทาน
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป
 • เคยผ่านงานออกแบบฝาย ท่อส่งน้ำ อาคาร Power House อาคารชลประทาน ประตูระบายน้ำ เขื่อนและอื่นๆ

พนักงานเขียนแบบ Auto Cad (จำนวน 3 อัตรา)  express

รายละเอียดงาน

 • เขียนแบบ บ้านพักอาศัย งานโครงสร้าง อาคารควบคุมการระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ ฝายทดน้ำ ถนน งานขุดดินในการเปิดบ่อ ก่อสร้าง งานท่อส่งน้ำ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 40 ปี
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งานโปรแกรม 3D MAX / Revit (เน้นโปรแกรม) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCad ได้ดี
 • สามารถเขียนแบบ บ้านพักอาศัย งานโครงสร้าง อาคารควบคุมการระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ ฝายทดน้ำ ถนน งานขุดดินในการเปิดบ่อ ก่อสร้าง งานท่อส่งน้ำ
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCad ได้ดี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม 2D 3D MAX / Revit (เน้นโปรแกรม) เข้าใจในองค์รวมของระบบงาน BIM ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรม civil 3D ได้เป็นอย่างดี

สถาปนิกผังเมือง (จำนวน 3 อัตรา)  express

รายละเอียดงาน

 • ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา ออกแบบ โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับพัฒนาเมือง
 • จัดทำรายงาน การนำเสนอต่างๆ ของโครงการ
 • ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าแก่ผู้บังคับบัญชา
 • ติดตามข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
 • ประสานงานกับหน่วยงาน และฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านการวางผังเมือง,ออกแบบชุมชน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCad, Sketchup, Microsoft office, Adobe Creative Suite และโปรแกรม 3D หรือโปรแกรมอื่นๆ
 • มีทักษะการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดีทั้งการนำเสนอ และ Graphic presentation
 • สนใจงานด้านชุมชนและการมีส่วนร่วม ทำงานเป็นทีม เปิดกว้างรับฟังผู้อื่นและทำานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ในบางโอกาส
 • หากมีประสบการณ์ในโครงการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะและ/หรือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมผังเมืองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • *ผู้สมัครโปรดแนบเอกสาร CV หรือ Portfolio ผลงานเพิ่มเติมด้วยค่ะ*

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  express

รายละเอียดงาน

 • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อมหรือรายงานอื่นที่เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม
 • รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ รวมทั้งการสำรวจภาคสนามเพื่อรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ
 • ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ รวมทั้งจัดทำมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่จำเป็น
 • ประสานงานโครงการในด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้จัดการโครงการ แผนกต่างๆ และที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของงานที่ได้วางแผนไว้
 • จัดทำรายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการให้ได้ตามมาตรฐานและมีคุณภาพ
 • เข้าร่วมประชุมชี้แจงผลการศึกษาโครงการกับเจ้าของโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรีด้านสิ่งแวดล้อม และ/หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับจัดทำฐานข้อมูลหรือวิเคราะห์ข้อมูลได้
 • สามารถออกพื้นที่สำรวจภาคสนามและประสานงานโครงการได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ ร่วมงานกับผู้อื่น และการทำงานเป็นหมู่คณะได้อย่างดี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 4 อัตรา (part time 3 เดือน)  express

คุณสมบัติ

 • จบปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • มีทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft word ,Powerpoint, Excel อยู่ในระดับดี และโปรแกรมอื่นๆ
 • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและนอกได้
 • ปฏิบัติงานประจำออฟฟิต

CREATIVE ครีเอทีฟ (ปฏิบัติงานบริษัท พับบลิค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น มีเดีย จำกัด) (จำนวน 1 อัตรา)   express

รายละเอียดงาน

 • รูปแบบงาน : สัญญา 1 ปี /สัญญาโครงการ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เลียบด่วนรามอินทรา) เขตบึงกุ่ม
 • เงินเดือน (บาท) : ตามตกลง
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สร้าง Content ออกแบบสื่อกราฟิก ให้น่าสนใจ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การสื่อสารโครงการ
 • คิด Content เขียนบท, ประสานทีมกราฟิก และทีม VDO
 • คิดสร้างสรรค์งาน Content เพื่อนำไปใช้สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม
 • สามารถทำงานเป็นทีม และควบคุมการการทำงานของทีมงานที่รับผิดชอบ
 • ออกแบบงาน สร้างสรรค์งาน ตรงตามเนื้อหา Content / ความต้องการของลูกค้า
 • ประสานงาน นำเสนอ และสื่อสาร ระหว่างลูกค้ากับทีมงานได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้เครื่องมือ กราฟิก และตัดต่อ VDO ในระดับดี
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม ตามขอบเขตความรับผิดชอบ

คุณสมบัติ

 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์(ปี) : อย่างน้อย 3 ปี

คุณสมบัติ (เพิ่มเติม)

 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ สื่อสารมวลชน และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านครีเอทีฟ และการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
 • สามารถออกกองถ่ายทำ และทำงานนอกเวลาได้ ในกรณีที่มีความจำเป็น
 • มีความคิดสมัยใหม่ และ ชอบริเริ่มทำอะไรใหม่ๆ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันกลุ่มอุบัติเหตุ
 • เงินโบนัสตามผลประกอบการ
 • ค่ารักษาพยาบาล

ส่งตัวอย่างผลงานได้ที่ EMAIL : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หัวข้อ สมัครงานตำแหน่งครีเอทีฟ

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ ชื่อผู้ติดต่อ : เพชรลดา เบอร์ผู้ติดต่อ : 02-9439638 ต่อ 1628


Senior Engineer/ Project Engineer (ปฏิบัติงานบริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด) (จำนวน 2 อัตรา)  express

รายละเอียดงาน

 • สามารถดูแบบรายละเอียดเบื้องต้นได้ และทำ BOQ เป็น
 • ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการ
 • จัดทำ รวบรวม รายงานความก้าวหน้า เพื่อส่งให้เจ้าของงานตาม TOR กำหนด
 • จัดทำ Presentation ต่างๆ เพื่อนำเสนอกับหน่วยงาน/เจ้าของโครงการ
 • ศึกษา TOR ข้อเสนอด้านเทคนิค และสัญญา เพื่อมองภาพรวมของโครงการได้
 • ประสานงาน ติดตามความก้าวหน้า ประชุมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก
 • ทำงานได้ตามเป้าหมาย ส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด และควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการได้

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย / หญิง ประสบการณ์ 0-3 ปี (ไม่รับประสบการณ์งานรับเหมาก่อสร้าง)
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา โครงสร้าง ปฐพี คมนาคม จราจร) ส่วนสาขาอื่น ๆ เช่น ไฟฟ้า เครื่องกล จะพิจารณารับมาฝึกได้
 • วุฒิปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา โครงสร้าง ปฐพี คมนาคม จราจร) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ ด้านการทำรายงาน (Report) และการนำเสนอ (Powerpoint Presentation) โครงการด้านวิศวกรรม (เน้นด้านคมนาคม ขนส่ง จราจร) ที่เป็นงานศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) วางแผนแม่บท (Master Plan)
 • ประสบการณ์ โครงการด้านวิศวกรรมที่เป็นงาน ศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) วางแผนแม่บท (Master Plan) ออกแบบ วิเคราะห์โครงการ กรณีไม่มีประสบการณ์ จะพิจารณารับมาฝึกได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD , Microsoft Office และ โปรแกรมเฉพาะทางวิศวกรรมได้

สามารถสมัครงาน ได้ที่ บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

125 อาคารเดอะปัณณ์ ชั้น 6 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ : 02-943-9627 โทรสาร : 02-943-9626 Website : https://www.transconsult.co.th/


วิศวกรไฟฟ้า (ปฏิบัติงานบริษัท เอ็นโซล จำกัด) (จำนวน 2 อัตรา)  express

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า หรือด้านที่เกี่ยวข้อง
 • ชาย/หญิง ประสบการณ์ในการทำงาน 0-3 ปี ขึ้นไป
 • มีความสนใจงานด้านการพัฒนาโครงการ/ที่ปรึกษาโครงการทั้ง ภาครัฐ และ ภาคเอกชน
 • มีความสนใจงานด้านโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ด้านการจัดการพลังงานไฟฟ้า และ ด้านโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
 • มีความสามารถจัดทำแบบทางไฟฟ้า / ประเมินราคาด้านการก่อสร้างระบบไฟฟ้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน - การจัดการพลังงาน ประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพพลังงาน หรือ ด้านพลังงานทดแทน - ออกแบบ ควบคุมงาน จัดทำรายงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 • สามารถทำงานในต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

สามารถสมัครงาน ได้ที่ บริษัท เอ็นโซล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

125 อาคารเดอะปัณณ์ ชั้น 7 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ : 02-943-9633 ถึง 5 โทรสาร : 02-943-9636 ถึง 7 Website : https://www.ensol.co.th


สามารถสมัครงาน ได้ที่

แผนกบุคคล คุณทิพวรรณ ตลันนา  โทร. 02-943-9600-10 # 1504
                 คุณกรองทอง ชุมเสน  โทร. 02-943-9600-10 # 1504

หรือส่งอีเมล์ E-Mail สำหรับสมัครงาน : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

สมัครออนไลน์ที่นี่

Go to top