2 4

ที่ตั้ง : จังหวัดนครพนม/จังหวัดยโสธร
เจ้าของงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
ลักษณะงาน : ศึกษาความเหมาะสม การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม

2 2

ที่ตั้ง : จังหวัดสงขลา
เจ้าของงาน : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ลักษณะงาน : การศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และการประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม และจัด Road Show

ที่ตั้ง : ประเทศไทย
เจ้าของงาน : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ลักษณะงาน : การศึกษาความเหมาะสม

1214ที่ตั้ง : จังหวัดกาญจนบุรี
เจ้าของงาน : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ลักษณะงาน : การศึกษาแผนหลัก,การศึกษาความเหมาะสม,การประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม,การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

Go to top