• ข่าวสาร
        โครงการคลองถนนและอุโมงค์ระบายน้ำ (street canal) จังหวัดนครปฐม ได้สำรวจ ออกแบบเพื่อปรับปรุงคลองเดิม ขุดคลองใหม่ ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำและอาคารบังคับน้ำตามแนวคลอง เพื่อรับน้ำจากคลองมหาสวัสดิ์ และปล่อยน้ำลงคลองภาษีเจริญ การพัฒนาโครงการฯ จะช่วยระบายน้ำท่วมในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างตั้งแต่คลองมหาสวัสดิ์จนถึงคลองภาษีเจริญ โดยการปรับปรุง/ขุดลอกคลองระบายน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองแนวลิขิต 1 เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมรับมือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง  
 
        ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 โครงการฯ ได้จัดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 เวทีที่ 1 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอสามพราน จ.นครปฐม โดยได้รับเกียรติจากนายธีระชัย เนียมหลวง ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม กรมชลประทานเป็นประธานในพิธี จากนั้นผู้แทนกิจการร่วมค้า PYPC ได้นำเสนอข้อมูลโครงการและรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่โครงการ จ.นครปฐม
 
01 02 03
04 05 06
07 08 09
10 11  12
Go to top