• ข่าวสาร
      กรมชลประทาน ร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ได้แก่ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท สยาม-เทค กรุ๊ป จำกัด จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 3 เวที เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการฯ และองค์ประกอบที่เหมาะสมของโครงการ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่สำคัญ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาการศึกษา มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 197 ราย
 
01 02 03
04 05 06
07 08 09
10 11  12
Go to top