กรมชลประทาน และบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เขื่อนแก่งกระจาน เพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการฯ ขอบเขตของการศึกษา แผนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทราบ และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนแก่งกระจาน จำนวน 2 เวที ดังนี้
  • เวทีที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้รับเกียรติจากนายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอแก่งกระจาน เป็นประธานเปิดการประชุม และกล่าวรายงานโดย นายมีชัย ปฏิยุทธ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 96 คน
  • เวทีที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายประสูตร หอมบรรเทิง นายอำเภอท่ายาง เป็นประธานเปิดการประชุม และกล่าวรายงานโดยนายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุม 88 คน

ทั้งนี้ทั้ง 2 เวทีมีผู้แทนกรมชลประทาน ดร.สมภพ สุจริต ที่ปรึกษาสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน เข้าร่วมประชุมด้วย

Go to top