โครงการคลองถนนและอุโมงค์ระบายน้ำ (street canal) จังหวัดนครปฐม เป็นการสำรวจ ออกแบบรายละเพื่อปรับปรุงคลองเดิม ขุดคลองใหม่ ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำและอาคารบังคับน้ำตามแนวคลอง เพื่อรับน้ำจากคลองมหาสวัสดิ์ และปล่อยน้ำลงคลองภาษีเจริญ การพัฒนาโครงการฯ จะช่วยระบายน้ำท่วมในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างตั้งแต่คลองมหาสวัสดิ์จนถึงคลองภาษีเจริญ โดยการปรับปรุง/ขุดลอกคลองระบายน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองแนวลิขิต 1 เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมรับมือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
โดยโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 จำนวน 2 เวที รายละเอียดดังนี้

เวทีที่ 1 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอสามพราน ประธานการประชุม

เวทีที่ 2 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน ประธานการประชุม

พร้อมด้วยนายประวิณ จ่าภา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ) และคณะทำงาน กิจการร่วมค้า PYPC JV (บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จำกัด) ซึ่งได้รับการว่าจ้างจากกรมชลประทาน ให้เป็นผู้สำรวจ ออกแบบโครงการฯ ทำการจัดกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ครั้งนี้ เพื่อแนะนำโครงการและความจำเป็นในการพัฒนาโครงการ รวมทั้งชี้แจงขั้นตอนงานสำรวจ และองค์ประกอบของโครงการ ให้กับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ และเพื่อรับทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายอันนำไปสู่การปรับปรุงการศึกษาของโครงการที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน และให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและความต้องการในพื้นที่ต่อไป

Go to top