โครงการศึกษาออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 4 เขต ได้แก่ วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และบึงกาฬ) แหล่งอารยธรรมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช) แหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง) และเขตพัฒนาพิเศษตะวันออก (ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) เพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่ เช่น ห้องน้ำ ศูนย์บริการข้อมูล ร้านจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก ศาลาพักคอย ป้ายชี้ทางและแสดงข้อมูล ฯลฯ ซึ่งเน้นการออกแบบที่เหมาะสมแก่การใช้งานที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนทุกกลุ่ม (Tourism for all) และพัฒนาด้านอารยสถาปัตย์ในแหล่งท่องเที่ยวให้สมบูรณ์ รวมถึงออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงในแต่ละพื้นที่ 15 เส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีศักยภาพในการพัฒนา

โดยโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดการประชุมและประชาสัมพันธ์โครงการ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Sarocha - Busakorn – Nilubon ชั้น 3 โรงแรมสวิสโฮเทล กรุงเทพ รัชดา กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหาร ทีมผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงานของ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งได้รับการว่าจ้างจากกรมการท่องเที่ยว ให้เป็นผู้ศึกษาออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวของโครงการ ประกอบด้วย นายประสิทธิ์ ผลวิไล กรรมการบริหาร บริษัท ปัญญาคอนซัลแตนท์ จำกัด ดร. อนุชา เล็กสกุลดิลก ผู้จัดการโครงการ นางสาวจิติมา จิตรวรนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว นายณัฐพงศ์ เทพสมาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ดร. กนก คติการ ที่ปรึกษาโครงการ ได้ร่วมนำเสนอรายละเอียดโครงการให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ส่วนกลางและในเขตพื้นที่ศึกษา รวมถึงสื่อมวลชน เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวที่ได้พัฒนาขึ้น รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุม ไปปรับปรุงแผนและรูปแบบการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวต่อไป โดยมี นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดการประชุม และ นางสาวศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกล่าวรายงาน

 

Go to top