โครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด จังหวัดสมุทรสาคร เป็นโครงการสำรวจออกแบบโครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด จังหวัดสมุทรสาคร เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมรับมือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
โดยโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2564 โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงานของกิจการร่วมค้า PWFS JV (บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท วิศวชาญ 2002 จำกัด บริษัท ฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ส จำกัด และบริษัท สยาม-เทค กรุ๊ป จำกัด) ซึ่งได้รับการว่าจ้างจากกรมชลประทาน ให้เป็นผู้สำรวจ ออกแบบโครงการฯ ประกอบด้วย นายพิพัฒน์ เตียวต๋อย วิศวกรแหล่งน้ำและผู้ประสานงานโครงการ นายประยุทธ์ เจริญกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม นายบัณฑิต ธนาจันทาภรณ์ วิศวกรโยธาชำนาญการและนางสาวนิภาวรรณ หวังวิไล ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้ร่วมนำเสนอรายละเอียดโครงการให้แก่หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง องค์กรเอกชน ผู้ได้รับผลกระทบและประชาชนทั่วไป เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและชี้แจงขั้นตอนการสำรวจ ออกแบบของโครงการ ฯ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม นำไปประกอบการสำรวจออกแบบและสอดคล้องกับพื้นที่ของโครงการ โดยมี นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ

 

Go to top