โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำน้ำงาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง เป็นการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำน้ำงาว ที่เป็นเขื่อนดินถม มีพื้นที่อ่างเก็บน้ำงาว (+378.0 ม.รทก.) ความจุของอ่างเก็บน้ำที่ระดับเก็บกักปกติ 13.53 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำเก็บกักปกติ 376.00 ม.(ทรก.)และความจุของอ่างเก็บน้ำที่ระดับเก็บกักสูงสุด 15.71 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งมีระดับเก็บกักสูงสุด 378.00 ม.(รทก.) ทำให้มีพื้นที่รับประโยชน์/ชลประทาน 8,477 ไร่ และมีครัวเรือนได้รับประโยชน์ถึง 20,086 ครัวเรือน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรตำบลบ้านร้อง ตำบลปงเตา ตำบลนาแก ตำบลหลวงเหนือและตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
โดยโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงาน บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งได้รับการว่าจ้างจากกรมชลประทาน ให้ดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำน้ำงาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง ประกอบด้วย นายสุรชัย ลายกาญจนไพบูลย์ ผู้จัดการโครงการ และนายประยุทธ์ เจริญกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมนำเสนอความก้าวหน้าโครงการให้แก่หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบและประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการศึกษาโครงการตลอดจน รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำมาประกอบการศึกษาโครงการฯ ให้เหมาะสม โดยมี นายมาโนชย์ สมศักดิ์ ปลัดอำเภองาวเป็นประธานเปิดการประชุม และนายพรมงคล ชิดชอบ ผู้อำนวยการส่วนวางโครงการที่ 1 ผู้แทนกรมชลประทานกล่าวรายงาน

 

Go to top