เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด นำเสนอร่างรายงานแผนหลักการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน ณ กรมชลประทาน สามเสน

Go to top