งานสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกลยุทธ์จัดการความท้าทายในการทำโครงการ "DM & PM Outing" SOAR Analysis การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการ โดย อ.วีรพันธ์ เกษสังข์ (วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ) ณ Longbeach Garden Hotel & Spa Pattaya วันที่ 2-4 สิงหาคม 2562

 

Go to top