KhlongChaoChet 121 มกราคม 2564 นายประสิทธิ์ ผลวิไล กรรมการบริหาร และดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

UBN 0306 พฤศจิกายน 2563 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน และตัวแทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

MaeKuang 105 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมตรวจรับรายงานฉบับกลาง (Interim report) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

Marine 304-05 พฤศจิกายน 2563 คุณธเนศ บำรุงชีพ รองผู้จัดการ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด และคณะนำเสนอรายละเอียดโครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับในแม่น้ำเจ้าพระยา และน่านเพื่อการเดินเรือ ของกรมเจ้าท่า

songkhla 0322 ตุลาคม 2563 การประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 2 (กลุ่มย่อย) โครงการสำรวจออกแบบส่วนต่อขยาย​ ถนนสาย​ สข.4040

PhoThong 0820 ตุลาคม 2563 แผนก Urban & Innovation ได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

rid 107 ตุลาคม 2563 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการถ่ายทอดความรู้การจัดทำโครงการตาม พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Go to top