328 สิงหาคม 2563 ดร. ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น และคณะ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจรับงานโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรี

127 สิงหาคม 2563 ดร. ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น และคณะ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา

ICT 0217 สิงหาคม 2563 ดร. ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น ได้รับเกียรติเป็นหนึ่งในผู้หญิงต้นแบบ ร่วมเสวนา online กับปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Outing09“ผู้บริหารยุคใหม่กับการบริหารตนเองเเละบริหารงานด้วยหลักคิดเชิงนวัตกรรม”

PYG03 0718 กรกฎาคม 2563 คุณรู้หรือไม่...การคมนาคมภายในประเทศเรามีอะไรบ้าง และอนาคตเราจะสามารถพัฒนาไปทางด้านไหนได้

PYG02 4112 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมครั้งนี้ทาง PYG จัดนอกสถานที่ ภายใต้หัวข้อ New Normal Lifestyle & Bike Rally@Bang Kachao โดยการเสวนาครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แนวทางการปรับทัศนคติและ

en 526 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษัทปัญญา ได้จัดเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด ประสบการณ์และนวัตกรรม ทั้งด้านความรู้ เทคนิค การบริหารโครงการและไลฟ์สไตล์

Go to top