1008 chi 06โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยลำน้ำยังและลำน้ำชีตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ (เวทีที่ 2) เมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องอมราวดี 1-2 โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

1008 chi 05โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยลำน้ำยังและลำน้ำชีตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ (เวทีที่ 1) เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประดับเงินและห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

0604 Marine 0204 มิถุนายน 2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด โดย ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น และบริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จํากัด ได้ร่วมลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา

0409 Ubon 0209 เมษายน 2564 นายสุรชัย ลายกาญจนไพบูลย์ และคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อบรรเทาอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

0408 Ubon 0408 เมษายน 2564 นายสุรชัย ลายกาญจนไพบูลย์ และคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อบรรเทาอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

0408 Ubon 0308 เมษายน 2564 นายสุรชัย ลายกาญจนไพบูลย์ และคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อบรรเทาอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

Bangkok 0130 มีนาคม 2564 ทีมผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงานของ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญจาก Deltares ประเทศเนเธอร์แลนด์

Go to top