20151129 scraitเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 คุณศุภชัย รักพานิชมณี กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้รับเชิญให้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ จากสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (ประเทศไทย) (AITAA) ในฐานะศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียดีเด่นของประเทศไทย ประจำปี 2555 ด้านภาคเอกชน ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ณ สโมสรทหารบก

2012 earthquakeโดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.)ได้ดำเนินการจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด ศึกษาพื้นที่เสี่ยงภัยและจัดทำแผนเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวสำหรับกรุงเทพมหานครเพื่อให้ได้แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐาน ข้อกำหนด ระเบียบ และผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 

wrแหล่งข่าวจากวงการรับเหมาก่อสร้าง เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า จากที่คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ที่มีนายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน เปิดให้เอกชนเข้าร่วมเสนอกรอบแนวคิด เพื่อออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ (TOR) วงเงินลงทุน 3.5 แสนล้านบาท โดยทั้งออกแบบรายละเอียดและก่อสร้าง (เทิร์นคีย์) เฉพาะค่าออกแบบ 6,000 ล้านบาท หรือ 2% ของมูลค่าลงทุน ที่เหลือเป็นการก่อสร้าง คาดว่าจะมีทั้งบริษัทที่ปรึกษาและผู้รับเหมาทั้งในและต่างประเทศสนใจจำนวนมาก

Go to top