nationดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Nation Online เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2564 ต่อสถานการณ์น้ำท่วม น้ำทะเลหนุน และคำถามถึงสัญญาณเตือนกรุงเทพฯ จะจมบาดาลหรือไม่ ถึงเวลาต้องย้ายเมืองหลวงแล้วหรือยัง

1112 chi young river 22โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยลำน้ำยังและลำน้ำชีตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ดพื้นที่ลำน้ำยังและลำน้ำชีตอนล่าง ในฤดูฝนเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก เมื่อฤดูฝนมักจะเกิดน้ำล้นตลิ่งอยู่เป็นประจำ ในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดยโสธร และจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประสบปัญหาอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุเซินกา และในปี พ.ศ. 2562 ประสบปัญหาอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโพดุล และพายุคาจิกิ ทำให้ระดับน้ำในลำน้ำยังและลำน้ำชีตอนล่างเอ่อท่วมสูง และเกิดการกัดเซาะบริเวณตลิ่ง อีกทั้งพนังกั้นลำน้ำยัง ได้ก่อสร้างมานานกว่า 20 ปี ทำให้พนังกั้นน้ำชำรุดและไม่สามารถรับแรงต้านทานของกระแสน้ำที่สูงขึ้นของลำน้ำยังและลำน้ำชีได้ เป็นเหตุให้น้ำหลากท่วมพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยของชุมชน

Bangnamjeud 08โครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดกิจกรรมตรวจติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 งานสำรวจ ออกแบบ อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน นายพิเชษฐ รัตนประสาทกุล ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม นายประวิณ จ่าภา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ) นายสาคร ชลคีรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดสมุทรสาคร และคณะ

1109 Travel 11โครงการศึกษาออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 4 เขต ได้แก่ วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และบึงกาฬ) แหล่งอารยธรรมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช) แหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง) และเขตพัฒนาพิเศษตะวันออก (ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) เพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่ เช่น ห้องน้ำ ศูนย์บริการข้อมูล ร้านจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก ศาลาพักคอย ป้ายชี้ทางและแสดงข้อมูล ฯลฯ ซึ่งเน้นการออกแบบที่เหมาะสมแก่การใช้งานที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนทุกกลุ่ม (Tourism for all) และพัฒนาด้านอารยสถาปัตย์ในแหล่งท่องเที่ยวให้สมบูรณ์ รวมถึงออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงในแต่ละพื้นที่ 15 เส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีศักยภาพในการพัฒนา

2002 02โครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด จังหวัดสมุทรสาคร เป็นโครงการสำรวจออกแบบโครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด จังหวัดสมุทรสาคร เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมรับมือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

1018 NumNgao 03โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำน้ำงาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง เป็นการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำน้ำงาว ที่เป็นเขื่อนดินถม มีพื้นที่อ่างเก็บน้ำงาว (+378.0 ม.รทก.) ความจุของอ่างเก็บน้ำที่ระดับเก็บกักปกติ 13.53 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำเก็บกักปกติ 376.00 ม.(ทรก.)และความจุของอ่างเก็บน้ำที่ระดับเก็บกักสูงสุด 15.71 ล้าน ลบ.ม.

1015 BangNamChuet 04โครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด จังหวัดสมุทรสาคร เป็นโครงการสำรวจและออกแบบ อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด จังหวัดสมุทรสาคร ที่เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมรับมือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

Go to top