psc bเมื่อวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2558 ทางทีมงานโครงการออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงข่ายทางสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบขนส่งหลักของประเทศช่วง จ.สมุทรสาคร - จ.สมุทรปราการ (สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการและถนนเชื่อมต่อ) ได้ลงสำรวจพื้นที่ด้านข้อมูลจราจร ในด้านการใช้งานจราจร พฤติกรรมการสัญจรถนน

maesruaiจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศไทย ขนาด 6.3 ตามมาตราริกเตอร์ เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2557 บนรอยเลื่อนพะเยา ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่บริเวณรอยต่อ อ.พาน และ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ส่งผลให้บ้านเรือนชาวบ้านในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยาได้รับความเสียหายจำนวนมาก

denchaiเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม ได้ลงนามสัญญาว่าจ้าง บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินงาน โครงการออกแบบรายละเอียดรถไฟทางคู่ เด่นชัย-เชียงใหม่ โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน 14 เดือน

greylineเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า วิธีการแก้ปัญหาจราจรติดขัดในกรุงเทพฯที่ได้ผลที่สุด คือ เร่งจัดทำระบบขนส่งระบบราง และคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบแผนแม่บทระบบขนส่งทางรางในเขต กทม. และปริมณฑล มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการโครงการที่ได้รับมอบหมาย หนึ่งในจำนวนนั้น คือ โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) โมโนเรล สายสีเทา ของ กทม. 

1346 Web bannerเมื่อวันอังคาร 9 ธันวาคม 2557 โครงการออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พื้นที่วิกฤตตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได้จัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อนำเสนอข้อมูลและผลการศึกษาของโครงการฯ เกิดการเลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไปขยายผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาโครงการในอนาคต ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

1345 Web bannerเมื่อวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เวลา 08.30-12.00 น. โครงการออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พื้นที่วิกฤตตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการปรับปรุงเพิ่มเติมมาตรการมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

nonbridge1กรมทางหลวงชนบท ได้ว่าจ้างที่ปรึกษา ให้จัดทำโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนนนทบุรี 1 โดย บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ถูกมอบหมายให้จัดการงานในด้านประชาสัมพันธ์ และควบคุมผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 

Go to top