01

โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง คลองเจ้าเจ็ด-อ่าวไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโครงการที่กรมชลประทานมอบหมายให้ กิจการร่วมค้า PFOWS JV ดำเนินการสำรวจออกแบบ งานจ้างสำรวจ ออกแบบ เพื่อปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง คลองเจ้าเจ็ด-อ่าวไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ในแผนงานบริหารจัดการน้ำเจ้าพระยาตอนล่างของกรมชลประทานในแผนงานที่ 4 เพื่อระบายน้ำในแนวเหนือ-ใต้ ตั้งแต่คลองเจ้าเจ็ดออกสู่อ่าวไทยให้ได้มากที่สุด สามารถระบายน้ำออกสู่ทะเลได้เพิ่มจาก 52 เป็น 130 ลบ.ม./วินาที ช่วยลดปริมาณระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและท่าจีนได้ 50% และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บหรือระบายน้ำของแก้มลิงคลองมหาชัย–คลองสนามชัย

22 12 2564 01

การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 “โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี”
ด้วยกรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างเขื่อนกระเสียว แล้วเสร็จปี 2524 รวมระยะเวลา 40 ปี ซึ่งจากระยะเวลาที่ดำเนินการมาแล้วนานปี ประกอบกับปัญหาปัญหาขาดแคลนน้ำและน้ำท่วมบ่อยครั้ง สำนักงานชลประทานที่ 12 จึงมีเรื่องร้องขอให้สำนักบริหารโครงการเร่งทำการศึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้ได้แนวทางและแผนงานในการดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา สภาพการเกษตรและการใช้น้ำในปัจจุบัน รวมถึงการจัดหาน้ำต้นทุนเพิ่มเพื่อการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำรวมทั้งปัญหาอุทกภัย

Stree canal 01โครงการคลองถนนและอุโมงค์ระบายน้ำ (street canal) จังหวัดนครปฐม เป็นการสำรวจ ออกแบบรายละเพื่อปรับปรุงคลองเดิม ขุดคลองใหม่ ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำและอาคารบังคับน้ำตามแนวคลอง เพื่อรับน้ำจากคลองมหาสวัสดิ์ และปล่อยน้ำลงคลองภาษีเจริญ การพัฒนาโครงการฯ จะช่วยระบายน้ำท่วมในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างตั้งแต่คลองมหาสวัสดิ์จนถึงคลองภาษีเจริญ โดยการปรับปรุง/ขุดลอกคลองระบายน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองแนวลิขิต 1 เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมรับมือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

nationดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Nation Online เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2564 ต่อสถานการณ์น้ำท่วม น้ำทะเลหนุน และคำถามถึงสัญญาณเตือนกรุงเทพฯ จะจมบาดาลหรือไม่ ถึงเวลาต้องย้ายเมืองหลวงแล้วหรือยัง

1112 chi young river 22โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยลำน้ำยังและลำน้ำชีตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ดพื้นที่ลำน้ำยังและลำน้ำชีตอนล่าง ในฤดูฝนเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก เมื่อฤดูฝนมักจะเกิดน้ำล้นตลิ่งอยู่เป็นประจำ ในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดยโสธร และจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประสบปัญหาอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุเซินกา และในปี พ.ศ. 2562 ประสบปัญหาอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโพดุล และพายุคาจิกิ ทำให้ระดับน้ำในลำน้ำยังและลำน้ำชีตอนล่างเอ่อท่วมสูง และเกิดการกัดเซาะบริเวณตลิ่ง อีกทั้งพนังกั้นลำน้ำยัง ได้ก่อสร้างมานานกว่า 20 ปี ทำให้พนังกั้นน้ำชำรุดและไม่สามารถรับแรงต้านทานของกระแสน้ำที่สูงขึ้นของลำน้ำยังและลำน้ำชีได้ เป็นเหตุให้น้ำหลากท่วมพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยของชุมชน

Bangnamjeud 08โครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดกิจกรรมตรวจติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 งานสำรวจ ออกแบบ อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน นายพิเชษฐ รัตนประสาทกุล ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม นายประวิณ จ่าภา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ) นายสาคร ชลคีรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดสมุทรสาคร และคณะ

1109 Travel 11โครงการศึกษาออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 4 เขต ได้แก่ วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และบึงกาฬ) แหล่งอารยธรรมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช) แหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง) และเขตพัฒนาพิเศษตะวันออก (ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) เพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่ เช่น ห้องน้ำ ศูนย์บริการข้อมูล ร้านจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก ศาลาพักคอย ป้ายชี้ทางและแสดงข้อมูล ฯลฯ ซึ่งเน้นการออกแบบที่เหมาะสมแก่การใช้งานที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนทุกกลุ่ม (Tourism for all) และพัฒนาด้านอารยสถาปัตย์ในแหล่งท่องเที่ยวให้สมบูรณ์ รวมถึงออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงในแต่ละพื้นที่ 15 เส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีศักยภาพในการพัฒนา

Go to top