0511 KaengKrachanDam 04

กรมชลประทาน และบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เขื่อนแก่งกระจาน เพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการฯ ขอบเขตของการศึกษา แผนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ

0505 ChaoChet 04

กรมชลประทานและกิจการร่วมค้า PFOWS JV ได้จัดให้มีการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ งานจ้างที่ปรึกษาสำรวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง คลองเจ้าเจ็ด-อ่าวไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 เวที ดังนี้

0324 StreetCanall 15

โครงการคลองถนนและอุโมงค์ระบายน้ำ (street canal) จังหวัดนครปฐม เป็นการสำรวจ ออกแบบรายละเพื่อปรับปรุงคลองเดิม ขุดคลองใหม่ ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำและอาคารบังคับน้ำตามแนวคลอง เพื่อรับน้ำจากคลองมหาสวัสดิ์ และปล่อยน้ำลงคลองภาษีเจริญ การพัฒนาโครงการฯ จะช่วยระบายน้ำท่วมในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างตั้งแต่คลองมหาสวัสดิ์จนถึงคลองภาษีเจริญ

01

กรมชลประทานและกิจการร่วมค้า PFOWS JV ได้จัดให้มีการสัมมนาสรุปโครงการขั้นออกแบบรายละเอียด งานจ้างที่ปรึกษาสำรวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง คลองเจ้าเจ็ด-อ่าวไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0331 bhumibol 06

31 มีนาคม 2565 กรมชลประทานและคณะผู้ศึกษาได้จัดการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ โครงการศึกษาวิเคระห์ โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ำยวม-อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล

0330 Rubber 05

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้มอบหมายให้กิจการร่วมค้า บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด และ บริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นสาธารณะ ครั้งที่ 1 โครงการจัดตั้งพื้นที่บริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ (Rubber Valley)

0325 bhumibol 09

25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 น. กรมชลประทานและคณะผู้ศึกษา ได้จัดการสัมมนาทดสอบความสนใจของนักลงทุนภาคเอกชน (Market Sounding Seminar) โครงการศึกษาวิเคราะห์ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ำยวม-อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล

Go to top