15 07 2558

03082558เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-12.00 น. โครงการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ได้มีการจัดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 ขึ้น ณ ห้องประชุมชาเทรียม บอลรูม (ชั้น 4) โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร วัถุประสงค์ในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อแนะนำโครงการ สรุปสาระสำคัญ แนวทางและวิธีการดำเนินงานและเสนอแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ศึกษาริมแม่น้ำเจ้าพระยา และยังให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นโดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

23 6 58

Signing in a contract 740x357เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 กรมเจ้าท่าได้ลงนามสัญญาว่าจ้าง บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินการโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางน้ำเชื่อมจากแม่น้ำป่าสักผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเล

1507 03062015

Signing in a contract 740x357เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ลงนามสัญญาว่าจ้างบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินงาน 3 โครงการ

1431 27052015

Go to top