23 6 58

Signing in a contract 740x357เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 กรมเจ้าท่าได้ลงนามสัญญาว่าจ้าง บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินการโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางน้ำเชื่อมจากแม่น้ำป่าสักผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเล

1507 03062015

Signing in a contract 740x357เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ลงนามสัญญาว่าจ้างบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินงาน 3 โครงการ

1431 27052015

4 1การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัทร่วม ภายใต้โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ได้จัดกิจกรรม โครงการ “หอยหวานคืนถิ่น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณหอยหวานในบริเวณชายฝั่งทะเล เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ ส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น้ำในธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น

25580511

Go to top