ridเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงนามในสัญญาจ้าง กับบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด,บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด,บริษัท ทีดับเบิ้ลยูไอ คอนซัลแตนส์ จำกัด,บริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จำกัด และบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด สัญญาเลขที่ ทส 0601/59/2559 ให้ปฏิบัติงานโครงการศึกษาและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบแหล่งน้ำและทางน้ำธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืน โดยโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาการดำเนินงาน 360 วัน

ridเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559 กรมชลประทาน ได้ลงนามสัญญาว่าจ้าง บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด และ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ดำเนินงาน โครงการศึกษาทบทวนการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล สัญญาจ้างเลขที่ กจ.30/2559 (สพค.) 

csr 110816001เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ กับกรมชลประทาน ณ โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี

rnc3เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดการเสวนาวิชาการในหัวข้อ "เหลียวหลัง แลหน้า การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของไทย" ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมี ดร.รณัน จุลชาต Senior Executive Director บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรรับเชิญ ในการเสวนาครั้งนี้  

ซ่อมหลังคาอาคารเรียนชั่วคราวให้แก่โรงเรียนห้วยทรายประชาสวรรค์เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารปัญญากรุ๊ป นำทีมโดยคุณศุภชัย รักพานิชมณี ได้จัดกิจกรรมปันน้ำใจสู่สังคม “โครงการสนับสนุนโรงเรียนคุณธรรม” ให้แก่โรงเรียนห้วยทรายประชาสวรรค์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในการซ่อมหลังคาอาคารเรียนชั่วคราว

ติดตั้ง Solar Cell 5 กิโลวัตต์ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยไคร้เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารปัญญากรุ๊ป นำทีมโดยคุณศุภชัย รักพานิชมณี ได้จัดกิจกรรมปันน้ำใจสู่สังคม “โครงการสนับสนุนโรงเรียนคุณธรรม” ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำหรับการติดตั้ง Solar Cell 5 กิโลวัตต์

srt3 01งานบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา กำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 ขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

Go to top