csr 110816001เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ กับกรมชลประทาน ณ โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี

rnc3เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดการเสวนาวิชาการในหัวข้อ "เหลียวหลัง แลหน้า การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของไทย" ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมี ดร.รณัน จุลชาต Senior Executive Director บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรรับเชิญ ในการเสวนาครั้งนี้  

ซ่อมหลังคาอาคารเรียนชั่วคราวให้แก่โรงเรียนห้วยทรายประชาสวรรค์เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารปัญญากรุ๊ป นำทีมโดยคุณศุภชัย รักพานิชมณี ได้จัดกิจกรรมปันน้ำใจสู่สังคม “โครงการสนับสนุนโรงเรียนคุณธรรม” ให้แก่โรงเรียนห้วยทรายประชาสวรรค์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในการซ่อมหลังคาอาคารเรียนชั่วคราว

ติดตั้ง Solar Cell 5 กิโลวัตต์ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยไคร้เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารปัญญากรุ๊ป นำทีมโดยคุณศุภชัย รักพานิชมณี ได้จัดกิจกรรมปันน้ำใจสู่สังคม “โครงการสนับสนุนโรงเรียนคุณธรรม” ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำหรับการติดตั้ง Solar Cell 5 กิโลวัตต์

srt3 01งานบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา กำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 ขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 กรมทรัพยากรน้ำ ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษัท ปัญญาคอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำปิง-วัง-ป่าสัก-สะแกกรัง สัญญาเลขที่ ทส 0401/50/2559 โดยโครงการดังกล่าวมีระยะดำเนินงาน 180 วัน

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษัท ปัญญาคอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินงานโครงการศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จังหวัดพัทลุง สัญญาเลขที่ 90 /2559 โดยโครงการดังกล่าวมีระยะดำเนินงาน 540 วัน

Go to top