THA2019 conference 2เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ดร. ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด รับเชิญเป็นประธานการประชุมเชิงวิชาการส่วนย่อย ในงานประชุมระดับนานาชาติ

THA2019 2

เมื่อวันที่ 23 - 24 มกราคม 2562 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานประชุมระดับนานาชาติ

TaiwanThai 2

เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น กรรมการผู้จัดการบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด เข้าร่วมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ-ภัยพิบัติ ในประเทศไทยและไต้หวัน

cover eec

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดย นายณัฐวุฒิ พงศ์สิริ รองเลขาธิการ สายงานเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

Chula 05

ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด บรรยายพิเศษเรื่องการประยุกต์ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์และแบบจำลองกายภาพในงานวิศวกรรมแหล่งน้ำ

DPT 01

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 คุณธเนศ บำรุงชีพ กรรมการบริหารอาวุโส และคุณจิรศักดิ์ ทิพย์โรจน์ กรรมการบริหาร บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ตัวแทนกลุ่มบริษัท ปัญญา กรุ๊ป

OTP 01

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ดร. ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น กรรมการผู้จัดการบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด พร้อมทั้งคุณชม ตันติธรรมถาวร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด

Go to top